Hoppa till innehåll

Garantivillkor

Förutom eventuella rättigheter som medföljer vid köp, omfattas köpta produkter av nedan angivna garantivillkor från Forsage Sweden.

1. Garantitiden är gällande från det datumet produkten inhandlas - vilket måste bekräftas genom inköpsbevis, kvitto eller faktura. Garantitiden är 12 månader. Garantin gäller endast på helt nyköpta verktyg.

2. Garantin omfattar alla skador eller fel som bevisligen åsamkats av material- eller fabrikationsfel som uppstått under garantiperioden. Garantin är begränsad till reparation och/eller utbyte och inkluderar inte andra skyldigheter. Skador eller fel till följd av felaktig skötsel eller om produkten använts till annat än vad den är avsedd för, obehöriga eller felaktiga ingrepp eller om bruks- eller monteringsanvisning inte följts - täcks inte av garantin.

3. Garantin gäller inte om/vid:

• Skador som ett resultat av bristfälligt bruk
• Produkten har modifierats
• Produktens original identifieringsuppgifter (trade mark, serienummer) har förvanskats, ändrats eller tagits bort
• Skador som orsakats av oförsiktighet
• Skador orsakade av yttre påverkan som vatten, sågspån, metallkorn, kemikalier, etc.
• Skador orsakade av olämplig användning
• Användning tillsammans med icke lämpliga/godkända tillbehör eller delar
• Tillbehör som levereras tillsammans med verktyget eller köps separat
• Förslitning orsakad av normalt slitage av komponenter (delar & tillbehör).

4. Vid garantitillfälle ber vi dig sända in produkten till Arzu Aliyev, Östra Esplanaden 82, 576 32, Sävsjö eller leverera den till återförsäljaren där du köpte produkten. Vid transport ska maskinen vara väl emballerad och inte förpackad tillsammans med farligt innehåll. Alla garantiärenden ska vara försedda med fullständiga kontaktuppgifter, kvitto (kopia) och detaljerad felbeskrivning.

5. Om felet omfattas av garantin, kommer Forsage Sweden efter egen bedömning antingen reparera produkten utan kostnad för dig eller byta ut den defekta produkten mot en likvärdig produkt. Garantireparationer eller garantibyte genomförs utan kostnad. Utbytta delar övergår till att bli Forsage Swedens egendom. Kunden betalar frakten till adressen, om det är ett garantiärende betalar Forsage Sweden returfrakten. Om det inte är ett garantiärende betalar kunden alla kostnader.

6. Reparation eller byte av produkten förlänger inte garantitiden. 

7. Denna garanti är giltig i Sverige.

Dessa Villkor har reviderats av Forsage Sweden 2021-01-31.